Facebook Pixel

Տարայի Դեպոզիտ

3 000֏
- +
3 000֏

Դեպոզիտը շիշն օգտագործելու կանխավճարն է: Մեկ շշի դեպոզիտը 3000 դրամ է և դատարկ շշերն անվնաս ընկերությանը վերադարձնելու դեպքում ենթակա է վերադարձի:

12լ և 19լ շշերը (տարաները) հանդիսանում են «ԷՎՐԻ ԴԵՅ» ՓԲ ընկերության սեփականությունը և հաճախորդի կողմից ենթակա են վերադարձման ոչ ուշ, քան ջրի առաքման օրվան հաջորդող 31-րդ օրը: